Bij Praktijk Rood richten we onze behandelingen voor kinderen en jongeren zich op diverse uitdagingen, waaronder leer- en gedragsproblematiek, opvoed- en gezinsproblematiek. We bieden doelgericht onderzoek en hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Bekijk het overzicht van ons behandelaanbod voor kinderen hieronder.

In de begeleiding van kinderen met ADHD en/of autisme starten we met psycho-educatie als eerste stap. Tijdens psycho-educatie krijgen zowel kinderen als ouders meer uitleg over wat ADHD en/of autisme inhoudt, wat de sterke kanten en valkuilen kunnen zijn, en welke behandelmogelijkheden beschikbaar zijn. Kinderen kunnen individuele psycho-educatie ontvangen, en voor basisschoolkinderen met ADHD bieden we ook groepsgerichte psycho-educatie aan, waarbij het protocol Ferry Ferrari wordt gebruikt (Ehrlich & Hilbers, 2018).

Voor ouders vinden de psycho-educatiesessies meestal plaats gedurende drie ouderavonden. Deze bijeenkomsten bieden uitgebreide uitleg over ADHD of autisme, geven ruimte voor het delen van ervaringen met andere ouders en bevorderen interactie.

Na de psycho-educatie wordt individueel bekeken welke ondersteuning het meest geschikt is, waarbij we kunnen helpen bij het omgaan met ADHD en/of autisme. In de begeleiding van jongeren met ADHD wordt vaak gebruik gemaakt van het Zelf Plannen-protocol (Kuin, Boyer & van der Oord, 2013), dat indien nodig individueel wordt aangepast en afgestemd. Overwogen kan ook worden om een werkgeheugentraining in te zetten; voor meer informatie hierover, zie Cogmed werkgeheugentraining.

Voor eventuele behandeling met medicatie werkt Praktijk Rood samen met de kinderartsen van het BovenIJ Ziekenhuis.Bovenkant formulier

Binnen onze dyslexiebehandelingen richten we ons op drie belangrijke pijlers:

 1. Het lezen en spellen
  We gebruiken een methode die zoveel mogelijk aansluit bij de spellingmethode van de school. De behandeling maakt gebruik van motiverende en aantrekkelijke materialen.
 2. Compensaties en dispensaties op school
  We werken aan strategieën en aanpassingen die het kind kan gebruiken op school om met dyslexie om te gaan. Dit omvat methoden om te compenseren voor lees- en spellingproblemen.
 3. Leren omgaan met (de gevolgen van) dyslexie
  We ondersteunen het kind bij het begrijpen en accepteren van dyslexie, en leren hen vaardigheden om hiermee om te gaan in verschillende situaties.

Onze dyslexiebehandelingen kunnen zowel vergoed worden als particulier worden gevolgd. De behandelsessies vinden wekelijks plaats op onze praktijk, waarbij we ouders aanmoedigen aan het einde van een sessie aanwezig te zijn. Na elke sessie krijgt het kind huiswerk mee, en we verwachten dat ouders regelmatig met hun kind oefenen. We betrekken ook de school actief bij onze behandelingen.

Wanneer de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ernstig verkeersongeval of getuige zijn van geweld, blijven aanhouden, kan er sprake zijn van trauma. Bij Praktijk Rood bieden we verschillende effectieve behandelmogelijkheden voor trauma.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing):

Deze bewezen effectieve behandelmethode omvat het terughalen van de gebeurtenis, inclusief bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit wordt gecombineerd met afleidingstechnieken, zoals tikjes, een koptelefoon of het volgen van een lampje. Dit wordt herhaald totdat de nare gevoelens en gedachten bij de gebeurtenis verminderen.

Schrijftherapie (WRITEjunior):

Deze effectieve methode betreft het samen met de therapeut opschrijven van jouw verhaal, vaak met behulp van het WRITEjunior protocol. In meerdere sessies wordt zowel het trauma beschreven als nieuwe perspectieven op de ingrijpende gebeurtenis. Het resultaat is een “boek” dat een waardevol document kan zijn om later na te lezen of te delen met belangrijke anderen.

Imaginaire exposure en rescripting:

Technieken afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie waarbij het verhaal van de ingrijpende gebeurtenis tot in detail wordt besproken (en mogelijk opgeschreven). Je wordt gestimuleerd om de gebeurtenis herhaaldelijk en langdurig te herbeleven. Het kan ook resulteren in een audio-opname die dagelijks beluisterd moet worden. Dit proces leidt tot afname van angst en bijstelling van niet-helpende gedachten. Bij imaginaire rescripting wordt het verhaal deels opgeroepen om de betekenis van de gebeurtenis te veranderen en de gebeurtenis “herschreven” met de gewenste afloop.

Onze benaderingen bieden diverse opties om trauma effectief te behandelen.

Mindfulness, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en geworteld in oosterse tradities en westerse psychologie, wordt binnen Praktijk Rood aangeboden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Door mindfulness te beoefenen, kunnen waardevolle eigenschappen zoals aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid worden ontwikkeld.

De training in mindfulness biedt diverse voordelen, waaronder het beter omgaan met diverse levensomstandigheden, het verminderen van piekeren, het verbeteren van concentratie, en het hanteren van angst en onrust. Met verschillende oefeningen leer je bewuste, niet-oordelende aandacht te hebben in het huidige moment, zonder gedachten of emoties te negeren, weg te drukken of erdoor meegesleept te worden. Dit bevordert een vriendelijkere houding naar jezelf en anderen.

Mindfulness is geschikt voor mensen die streven naar meer rust in hun gedachten, een beter begrip van hun gevoelens, verbeterde concentratie, versterkt zelfvertrouwen en het durven zijn zoals ze zijn. Ook biedt het ondersteuning voor mensen met ADHD en een autismespectrumstoornis, waar het geen remedie is, maar wel kan helpen om beter met klachten om te gaan. De effectiviteit van de training wordt versterkt door regelmatige oefening thuis.

Iedereen ervaart wel eens negatieve gedachten over zichzelf, dat is normaal. Maar als je merkt dat deze gedachten regelmatig terugkeren en je daardoor niet lekker in je vel zit, is het tijd om er iets aan te doen. De zelfbeeldtraining bij Praktijk Rood is speciaal ontworpen voor kinderen die moeite hebben met negatieve gedachten over zichzelf en het lastig vinden om deze gedachten te relativeren.

Bij Praktijk Rood maken we voornamelijk gebruik van een gestructureerde zelfbeeldtraining, gebaseerd op de Competitive Memory Training (COMET) (Kuin, 2014). Indien nodig passen we de training individueel aan. Deze zelfbeeldtraining is ontworpen om je te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Je leert om meer aandacht te besteden aan je positieve eigenschappen. Het uiteindelijke doel is om tot een realistischer beeld van jezelf te komen. Dit zal veelvuldig geoefend worden, zowel tijdens de sessies als daarbuiten.

Als je denkt dat een negatief zelfbeeld je belemmert en je graag wilt werken aan meer zelfvertrouwen, neem dan contact met ons op of meld je direct aan!

Faalangst is een uitdaging die zich zowel bij kinderen als jongvolwassenen kan voordoen en is niet beperkt tot een specifieke leeftijdsgroep. Het kan zich op verschillende momenten in het leven ontwikkelen of verergeren, waardoor het diverse aspecten van het dagelijks functioneren kan beïnvloeden, zoals op school, in sociale interacties, thuis en bij sportieve activiteiten.

Faalangst bij kinderen: Veel voorkomend bij schoolgaande kinderen en tieners, kan faalangst gerelateerd zijn aan de prestatiedruk in de schoolomgeving, zoals toetsen, examens, presentaties en sociale verwachtingen. Het kan impact hebben op academische prestaties en het algehele welzijn van de jongere.

Faalangst bij jongvolwassenen: Ook bij jongvolwassenen kan faalangst voorkomen, vooral wanneer ze worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals hoger onderwijs, werkgerelateerde verantwoordelijkheden, sollicitatiegesprekken en carrièrekeuzes. De druk om te presteren en de verwachtingen rond volwassenheid kunnen faalangst bij jongvolwassenen versterken.

Training tegen faalangst: Praktijk Rood biedt individuele trainingen aan om beter om te leren gaan met faalangst en het zelfvertrouwen te vergroten. Verschillende methoden worden toegepast om inzicht te krijgen in lichamelijke reacties en negatieve gedachten in stressvolle situaties, zoals toetsen of presentaties. Deze training helpt je grip te krijgen op wat er in je lichaam en geest gebeurt wanneer je zenuwachtig bent of angst ervaart.

Cognitieve gedragstherapie gaat uit van de gedachte dat gedachten, gevoelens en gedrag elkaar beïnvloeden. Binnen deze therapie staat het centraal om niet-helpende gedachten, gevoelens en gedragingen te veranderen. De focus ligt op het identificeren van belangrijke aangrijpingspunten voor verandering. Cognitieve gedragstherapie kan zowel invloed hebben op denkpatronen als op gedrag en gevoelens. Soms zal de therapie zich meer richten op het veranderen van denkpatronen, terwijl op andere momenten de nadruk kan liggen op gedrag of gevoelens.

Gedragsverandering:

Het verband tussen gevoelens en gedrag wordt benadrukt. Als bijvoorbeeld de angst om hulp te vragen aanwezig is, kan vermijdingsgedrag optreden. Hoewel vermijding op korte termijn de angst vermindert, kan het op lange termijn de angst vergroten. Gedragstherapie moedigt aan om stapsgewijs situaties aan te gaan waar je bang voor bent (ook bekend als exposure of blootstelling). Door te oefenen met nieuw gedrag kunnen nieuwe denkpatronen en gevoelens ontstaan, waardoor je kunt ervaren dat hulp vragen niet vreemd is, maar juist welkom.

Gedachtenverandering:

Cognitieve therapie is relevant als er sprake is van veel negatieve gedachten. Samen met de therapeut onderzoek je negatieve gedachten over jezelf, anderen en de wereld. De nauwkeurigheid van deze denkpatronen wordt onderzocht, en je krijgt oefeningen en technieken om negatieve gedachten te vervangen door positieve en helpende gedachten. Huiswerkopdrachten worden regelmatig gegeven. Door anders te leren denken, verminderen je klachten.

Gevoelsverandering:

Gevoelens beïnvloeden op hun beurt gedachten en gedrag. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen worden gebruikt om te leren kalmeren in stressvolle situaties. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens de sessies en later toegepast in de dagelijkse praktijk, waardoor je meer controle krijgt over je gevoelens.

Werkhoudingstraining

Als je merkt dat je wat moeite hebt met concentreren, plannen of gewoon niet weet hoe je aan bepaalde taken moet beginnen, dan zou een werkhoudingstraining bij Praktijk Rood wel eens iets voor jou kunnen zijn.

Dit programma is speciaal ontworpen om je te helpen beter om te gaan met schoolwerk en dagelijkse klusjes. Je leert handige strategieën om taken aan te pakken en krijgt inzicht in je sterke en minder sterke punten. De training is gebaseerd op de vier fasen van Meichenbaum:

 • Wat moet ik doen?
 • Hoe ga ik dat aanpakken?
 • Ik ga aan de slag
 • Ik kijk het na: wat vind ik ervan?

We hebben een programma van 10 sessies, inclusief een introductie en afsluiting. Tijdens de acht inhoudelijke sessies duiken we in elke fase met twee sessies. Elke sessie begint met een werkboek met leuke oefeningen en daarna gaan we aan de slag met spelmateriaal. We vinden het belangrijk om ook ouders en school actief bij de training te betrekken, zodat iedereen goed op de hoogte is en samenwerkt. Deze training is vooral gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.

In de periode van de tienerjaren verandert er veel en biedt het leven zowel nieuwe kansen als uitdagingen. Het is normaal dat deze fase gepaard gaat met ups en downs. Soms kunnen echter moeilijkheden op meerdere gebieden lang aanhouden. Overgangsmomenten zoals de overgang naar de middelbare school, het kiezen van een nieuwe studie, stages of het aangaan van nieuwe vriendschappen kunnen bijvoorbeeld lastiger zijn dan verwacht. In dergelijke gevallen kan coaching helpen om de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden.

Wat kun je verwachten?

Bij het eerste contact maken we kennis met de coach. We bespreken waar je aan wilt werken, en samen stellen we een initiëel plan op. Daarna begint het coachingstraject.

De invulling van het plan hangt af van jouw wensen. Er wordt vaak gepraat, waarbij aandacht is voor praktische zaken en motivatie. Soms worden vragenlijsten gebruikt om meer inzicht te krijgen, of geeft de coach huiswerkopdrachten, tips en trucs. De kracht van coaching ligt in het activeren van jezelf om zelfstandig doelen te bereiken, met de coach als klankbord en ondersteuning.

AD(H)D en coaching

Bij AD(H)D kan er ook een praktijkgericht coachingprogramma worden aangeboden, gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Dit programma is geschikt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar en richt zich op diverse AD(H)D-gerelateerde uitdagingen in zowel de thuissituatie als op school.

Coaching bij AD(H)D helpt om inzicht te krijgen in de gebieden waarop problemen ervaren worden. In individuele sessies wordt psycho-educatie aangeboden, waarbij meer achtergrondinformatie over AD(H)D wordt gegeven en nieuwe gedragsstrategieën worden verkend. De training focust ook op het voorkomen van toekomstige uitdagingen via een stapsgewijs programma.

Ouder- en schoolcontact

Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen, en overleg met school kan ook bijdragen aan het coachingstraject. Beslissingen hierover worden altijd in samenspraak met jou en je kind genomen.

De Cogmed werkgeheugentraining is speciaal ontworpen om het werkgeheugen en gerelateerde functies te verbeteren, zoals concentratie en planningsvaardigheden. Deze intensieve training vindt voornamelijk thuis plaats via de computer en is beschikbaar in drie versies:

 1. Cogmed QM: voor volwassenen
 2. Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar
 3. Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar

De training is geschikt wanneer er sprake is van werkgeheugenproblemen, die zich vaak uiten in concentratieproblemen, maar ook in bijvoorbeeld reken- of leesproblemen.

Bij de beslissing om met de Cogmed Werkgeheugentraining te starten, wordt vooraf een planning opgesteld. Samen wordt bepaald welke intensiteit van de training het beste past bij jouw situatie. De duur van de training, lengte per sessie en het aantal dagen per week worden hierop afgestemd. Een trainer van Praktijk Rood houdt op de achtergrond de resultaten in de gaten, en er is regelmatig contact tussen jou en de trainer.

Voor meer informatie over de Cogmed Werkgeheugentraining, zie: https://www.pearsonclinical.nl/cogmed.

Bij Praktijk Rood ben je op de juiste plek als je hoogbegaafd bent en tegen uitdagingen aanloopt. Het kan zijn dat je merkt dat je niet het beste uit jezelf haalt, worstelt met faalangst, perfectionisme, of sociale situaties lastig vindt. Wij begrijpen dat het leven als hoogbegaafde individu unieke uitdagingen met zich meebrengt.

Samen gaan we aan de slag om doelen te bereiken die voor jou belangrijk zijn. Voorbeelden van doelen waaraan tijdens de begeleiding kan worden gewerkt zijn:

 • Bewustwording van jezelf en je mindset, en begrip van hoe jouw gedachten (zowel positief als negatief) dit kunnen beïnvloeden.
 • Inzicht krijgen in wat hoogbegaafdheid voor jou betekent.
 • Het ontwikkelen van competentiegevoel (omgaan met faalangst en perfectionisme).
 • Durven aangaan van uitdagingen.
 • Uiten van frustraties en uitspreken van behoeften.
 • Sterker in je schoenen staan en voor jezelf opkomen.
 • Ontwikkelen van realistische verwachtingen over jezelf en je omgeving.
 • Omgaan met negatieve gedachten en zorgen.
 • Het aanpakken van taken en structuur aanbrengen in je werkmethoden.

Of het nu gaat om zelfbewustzijn, omgaan met faalangst, of het ontwikkelen van praktische strategieën voor school en werk. Samen bepalen we de richting van het traject en betrekken daarbij ook ouders en school, zodat de ondersteuning zo effectief mogelijk is.

Wij willen jou helpen sterker in je schoenen te staan, uitdagingen met vertrouwen aan te gaan en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Neem contact met ons op en ontdek hoe Praktijk Rood jou kan ondersteunen in deze reis van zelfontdekking en groei.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), ontwikkeld door experts zoals Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl, is geen standaard psychotherapie, maar eerder een benadering die voortkomt uit diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar ons menselijk leerproces (relationele kadertheorie) en ons gedrag.

ACT wordt ingezet als een effectieve vorm van psychotherapie om uiteenlopende uitdagingen aan te pakken, variërend van angst en depressie tot gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Het richt zich op het bevorderen van psychologische flexibiliteit en veerkracht.

Binnen ACT erkennen we dat het leven zowel positieve als negatieve ervaringen met zich meebrengt. Vaak proberen we te leren van het verleden en de toekomst te voorspellen om pijnlijke ervaringen te vermijden. Echter, ACT stelt dat vechten tegen onvermijdelijke situaties en negatieve gedachten energieverspilling is.

De therapie leert je vaardigheden om flexibel om te gaan met de ups en downs van het leven. Het doel is niet om te vechten tegen angstige gedachten of pijnlijke ervaringen, maar om ruimte te creëren om te leven op een manier die voor jou persoonlijk van betekenis is.

Bij Praktijk Rood maken we gebruik van de ACT4kids-methode, ontwikkeld door Samsen & de Heus (2017). Deze methode is specifiek gericht op kinderen, waarbij ze leren hun eigen pad te volgen en hindernissen zoals verlies, falen of afwijzing te accepteren en los te laten. Hierdoor ontstaat ruimte voor groei en zelfacceptatie.

Contra-indicaties

Er zijn situaties waarin Praktijk Rood niet de juiste hulp kan bieden, omdat we hier niet de benodigde expertise voor hebben. Deze contra-indicaties beschrijven we in de onderstaande lijst.

 • Middelengebruik, zoals drugs en alcohol (brein is onder invloed)
 • Gezinnen waarbij sprake is van vechtscheidingsproblematiek
 • Ernstige eetstoornissen
 • Ernstige suïcidale gedachten
 • Crisissituatie door onveilige woon- of opvoedingsomstandigheden. (Heb je een crisissituatie? Bel dan je huisarts!)

Bij het eerste gesprek van de hulpverlening wordt dit besproken met de cliënt en de eventuele verwijzer. Als er sprake is van contra-indicaties kan er worden doorverwezen naar andere organisaties. Dit gebeurt in overleg met de cliënt/de betrokkenen en de indicerende instantie.