Praktijk Rood neemt privacy serieus. Informatie verwerken en gebruiken wij op een veilige manier. Op de website van Praktijk Rood is de privacyverklaring geplaatst in het kader van de data- en privacywetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat omschreven waarvoor Praktijk Rood persoonsgegevens gebruikt en hoe er met die gegevens wordt omgegaan. Tijdens het invullen van het aanmeldformulier verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat. 

Uitgangspunt

Praktijk Rood stelt hoge eisen aan de kwaliteit van dienstverlening. Daarbij staat de cliënt centraal. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke regels die door de overheid zijn opgesteld rond de uitoefening van ons beroep. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens over je persoonlijke situatie en gezondheid.

Registratie van gegevens 

Iedere organisatie is verplicht om correct met je gegevens en/of de gegevens van je kind om te gaan. Praktijk Rood registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het hulpverleningsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de privacywet (AVG). Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders, tenzij dit noodzakelijk is. Indien gegevens toegankelijk zijn voor buitenstaanders, zullen wij met deze buitenstaanders altijd een verwerkersovereenkomst sluiten. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Praktijk Rood verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor administratieve doeleinden en uitvoering van de behandelovereenkomst hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien relevant) verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Verzekeringsgegevens 
 • Medische– en gedragsgegevens 
 • Contactgegevens van wettelijk vertegenwoordigers 
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website 
 • Indien van toepassing: omschrijving en aard van incidenten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de realisatie van de doelen waarvoor je gegevens worden verzameld. Praktijk Rood verwerkt je persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond “toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”

Persoonsgegevens worden verwerkt indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede behandeling van de betrokkene in het kader van de behandelingsovereenkomst. We verwerken persoonsgegevens van cliënten met de volgende doeleinden: 

 • het bieden van ondersteuning bij diagnostiek, hulpvraagverheldering, zorgverlening en evaluatie van de zorg; 
 • ondersteuning van het management van de organisatie, opdat een optimale en doelmatige inzet van medewerkers, middelen en financiën t.b.v. de ondersteuning/dienstverlening mogelijk wordt; 
 • bijdragen in de verantwoording van de ondersteuning/zorg naar de betrokkene en/of diens wettelijk vertegenwoordiger; 
 • het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole; 
 • het behandelen van een klacht; 
 • bijdragen in de externe verantwoording naar financiers (zorgverzekeraars), overheid (gemeenten) en anderen, voor zover hierop een wettelijke verplichting rust en het niet in strijd is met de beroepscode van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaars.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Praktijk Rood neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens van cliënten worden geregistreerd via de software van Telasoft. Medewerkers van Telasoft kunnen bewerkingen op die gegevens uitvoeren in opdracht van Praktijk Rood, bijvoorbeeld voor het maken van facturen. Er is een wettelijk verplichte verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Telasoft en Praktijk Rood. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Technische beveiligingsmaatregelen 

 • up-to-date virusscanner 
 • unieke inlogcodes en wachtwoorden voor systemen 
 • beveiligde back-ups 
 • firewalls 
 • versleutelde websites d.m.v. SSL-certificaat 

Organisatorische beveiligingsmaatregelen 

 • medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 
 • laptop/computer nooit onbeheerd of in auto achterlaten 
 • clean desk policy
 • juiste manier van vernietiging oude documenten 
 • geheimhoudingsverklaring is opgenomen in het arbeidscontract van de medewerkers 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. Bij beëindiging van een overeenkomst worden de daarbij horende persoonsgegevens na 20 jaar verwijderd en vernietigd, tenzij het wettelijk verplicht of noodzakelijk voor een rechtsvordering is om dat niet te doen. 

Toestemming

Wij vragen je toestemming door middel van het plaatsen van je handtekening op het toestemmingsformulier en de behandelovereenkomst. Je stemt dan in met de algemene voorwaarden, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels over de omgang met je gegevens. Tevens wordt hiermee je toestemming gevraagd voor berichtgeving aan de verwijzer.​ 

Voor onze hulpverlening aan een kind geldt dat Praktijk Rood van beide (gezag dragende) ouders schriftelijke toestemming nodig heeft. Toestemming van de ouder(s) voor de hulpverlening van Praktijk Rood aan een kind wordt gegeven door een handtekening te plaatsen op het Plan van Aanpak. Voor onze hulpverlening aan personen vanaf 16 jaar heeft Praktijk Rood alleen toestemming nodig van de aangemelde zelf om gebruik te maken van onze hulpverlening. 

Geheimhouding 

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zorgverleners en personeel hebben een geheimhoudingsplicht en mogen alleen in je medisch dossier werken en je gegevens bekijken indien dit nodig is voor hun taakuitoefening. Je gegevens mogen niet zomaar doorgegeven worden aan anderen. 

Als met toestemming van jou door derden opdracht is gegeven om een rapport te maken, gaat het rapport naar de opdrachtgever, tenzij je hiertegen bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter. 

​Dossier 

In het dossier van jou of je kind verzamelen wij gegevens van jou en/of gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen, naast persoonsgegevens, gegevens over het verloop van de hulpverlening, zoals gespreksverslagen, het behandelplan, brieven en notities. Wanneer je of je kind niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier. Zowel bij aanmelding als na afsluiten van de hulpverlening wordt de verwijzer op de hoogte gesteld, tenzij je hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Na afsluiting zijn wij wettelijk verplicht het dossier twintig jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Je kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is gekomen.  

Verstrekking aan derden 

De medewerkers van Praktijk Rood hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Praktijk Rood verstrekt gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Praktijk Rood mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als je daarvoor van te voren schriftelijk toestemming hebt gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld school is  toestemming van de ouder of het kind (vanaf 16 jaar) nodig. Deze toestemming kan ook op een later moment ingetrokken worden. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van hulpverleners dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.

Bepaalde gegevens kunnen op grond van een wettelijke plicht zonder toestemming worden verstrekt, ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Praktijk Rood stelt (verplicht) jaarlijks algemene geanonimiseerde gegevens ter beschikking aan landelijke en regionale koepelorganisaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, registraties en jaarverslagen. Daarnaast informeren wij de volgende organisaties:

 • De gemeente: indien noodzakelijk voor de financiering (NAW-gegevens); 
 • De verwijzer: over de datum van aanvang en beëindiging van de hulp; 
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: in geval van een calamiteit. 
 • De zorgverzekeraar: om de facturatie van verleende zorg te faciliteren en te voldoen aan contractuele verplichtingen met betrekking tot vergoedingen. 

Gegevens over de diagnose en zorgvraagtypering worden gedeeld met de zorgverzekeraar. Indien je niet wenst dat deze informatie wordt gedeeld met de zorgverzekeraar, kun je samen met je behandelaar een privacyverklaring ondertekenen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Praktijk Rood en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Laat het ons schriftelijk weten als je daar gebruik van wilt maken. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. 

Je hebt het recht om jouw dossier of het dossier van je kind in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult op verzoek aan je hulpverlener binnen Praktijk Rood. Voor inzage van meer gegevens of van een afgesloten dossier kun je een aparte afspraak maken met je hulpverlener of één van onze medewerkers. Je hebt recht op wijziging van je persoonsgegevens indien deze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. In geval van een psychologisch rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heb je het recht dit te lezen voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. 

Aan je verzoek tot inzage, rectificatie en/of het verwijderen van je persoonsgegevens voldoen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na je verzoek. Er kunnen zwaarwegende gronden zijn waardoor wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, omdat deze bijvoorbeeld de privacy van anderen raakt, in dat geval zullen wij hierover met je in gesprek gaan. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Praktijk Rood neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Praktijk Rood daar tussen zit. 

Cameratoezicht 

Wij vinden de veiligheid van onze cliënten en medewerkers van groot belang. Daarom maken wij gebruik van cameratoezicht. Deze beveiligingsmaatregel heeft als doel het beschermen van onze eigendommen, medewerkers en bezoekers tegen diefstal, vandalisme en andere ongewenste gebeurtenissen. De camera’s zijn geïnstalleerd op strategische locaties binnen ons pand. 

De beelden die worden vastgelegd door de beveiligingscamera’s worden alleen gebruikt voor het beoogde doel van beveiliging en worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij vereist door de wet. Deze beelden worden na een bepaalde periode van 3 weken automatisch gewist, tenzij ze nodig zijn als bewijsmateriaal in het kader van een lopend onderzoek of een juridische procedure. 

Wij behandelen de beelden die worden vastgelegd door onze beveiligingscamera’s met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Toegang tot deze beelden is beperkt tot geautoriseerd personeel dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van onze locatie. 

Cookies 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Praktijk Rood gebruikt cookies alleen voor het behoud van gebruikersessies en het automatisch inloggen indien een sessie is verlopen. Praktijk Rood gebruikt nooit cookies voor marketing-doeleinden. Praktijk Rood deelt ook nooit cookies met andere websites. 

Met behulp van een zogeheten ‘sessie-cookie’ kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. 

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. 

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.​​ 

Klachten 

Als je vind dat Praktijk Rood niet op de juiste manier omgaat met je persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht bij ons in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenreglement

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt je klacht indienen door gebruik te maken van het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens