Praktijk Rood biedt hulpverlening aan kinderen en jongvolwassenen tot en met 24 jaar. Aanmelden kan door middel van het aanmeldformulier op onze website. Na het invullen en versturen van het aanmeldformulier ontvang je van ons een bevestiging per e-mail.

Praktijk Rood heeft een privacyverklaring, een klachtenreglement en betalingsvoorwaarden: deze maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website.

Over aanvang en beëindiging van de hulpverlening wordt met jouw toestemming de verwijzer door ons geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met jou, tussentijds overleg met de verwijzer plaatsvinden. Alle hulpverlening vindt plaats door een geregistreerde Kind & Jeugdpsycholoog NIP, een GZ-psycholoog, een psycholoog of orthopedagoog. De hulpverlener van Praktijk Rood tekent in het dossier het verloop van de gesprekken en/of maakt notities van intern of extern overleg. Bij verzoek om inzage vallen de persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners buiten het inzagerecht.

Akkoordverklaring

Het ondertekenen van het toestemmingsformulier geldt als ondertekening van je akkoordverklaring met onze algemene voorwaarden.

Toestemming

Voor onze hulpverlening aan kinderen geldt dat Praktijk Rood van beide (gezag dragende) ouders schriftelijke toestemming nodig heeft. Toestemming van ouders is niet nodig als de aangemelde 16 jaar of ouder is. In dat geval heeft Praktijk Rood alleen toestemming nodig van de aangemelde om gebruik te maken van onze hulpverlening.

De intake (de eerste afspraak)

Iedere persoon is uniek. Daarom bieden we begeleiding op maat. Dat betekent dat we meestal geen standaardoplossingen gebruiken, maar aansluiten bij je hulpvraag. In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Samen bekijken we wat precies de vraag is waarmee je geholpen kan worden en of Praktijk Rood de gewenste hulp kan bieden. Ook stellen we samen met jou het plan van aanpak op en regelen we de administratieve zaken.

Indien het gaat om een aanmelding van een kind jonger dan 12 jaar, hoeft het kind niet bij dit intakegesprek aanwezig te zijn. Soms kan het voor ouders zelfs prettig zijn om het kind thuis te laten.

Het plan van aanpak

Het plan van aanpak vullen wij samen met je in tijdens de eerste afspraak. In dit plan van aanpak komen verschillende afspraken te staan die je samen met je hulpverlener binnen Praktijk Rood gaan formuleren. Deze gaan over wat precies de klachten zijn (eventueel de diagnose), wat de doelen van de hulpverlening zijn en wat de hulpverlening bij Praktijk Rood inhoudt.

Onderzoek of behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag vindt er bij Praktijk Rood onderzoek, begeleiding, training of behandeling plaats. Als het wenselijk is dat er onderzoek wordt gedaan dan vindt dit meestal plaats in de ochtend. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de reden van het onderzoek hoeveel momenten hiervoor worden afgesproken. Vaak geven wij ook vragenlijsten mee.

Indien een kind is aangemeld hebben wij vaak een apart gesprek met de ouder(s). Ook kan school worden betrokken bij het onderzoek. Wij doen dan bijvoorbeeld een schoolobservatie als onderdeel van het onderzoek. Na afloop van het onderzoek maken we een afspraak om het onderzoek te bespreken en kunnen wij eventueel adviezen geven. Het is ook mogelijk een gesprek op school te laten plaatsvinden om de resultaten van het onderzoek met de docent te bespreken. Hier zijn soms extra kosten aan verbonden.

Een behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden en bestaat meestal uit gesprekstherapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie). Aansluitend op de gesprekstherapie kan je een e-health account krijgen waarmee we de behandeling kunnen ondersteunen door middel van het doen van oefeningen of extra begeleiding. Naast de gesprektherapie gebruiken we vaak ook andere technieken als aanvulling, bijvoorbeeld Neurofeedback of een ontspanningstraining. Aan sommige aanvullingen zitten wel kosten verbonden.

De kwaliteit van de hulpverlening is belangrijk voor zowel jou of (jou, als ouder en) je kind als voor ons. Wij evalueren dan ook regelmatig de voortgang van onze hulpverlening, waarbij we natuurlijk ook je mening vragen. Deze mening gaat bijvoorbeeld over de hulpverlener, de hulpverlening, de opgetreden verandering van de klachten. Dit doen we zowel mondeling als via vragenlijsten. Wanneer jij of je kind en de hulpverlener van mening zijn dat er voldoende vooruitgang is geboekt, gaan we de hulpverlening afronden. Er zullen afspraken gemaakt worden over eventueel benodigde nazorg.

Informatie aan derden

De verwijzer informeren wij over de hulpverlening. Dit gebeurt vooraf én na afronding van de hulpverlening. Ook als je ervoor kiest je gemeente of zorgverzekering de kosten voor onze hulpverlening te laten vergoeden dan zullen wij hen over de hulpverlening informeren (niet inhoudelijk). Indien je hier geen prijs op stelt, dien je dit aan ons te laten weten. Aan anderen verstrekken wij nooit informatie, tenzij op jouw verzoek en/of met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Hulpverleningskosten

Praktijk Rood is een zelfstandig gevestigde praktijk en levert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 24 jaar. Voor de hulpverlening aan kinderen tot en met 17 jaar heeft Praktijk Rood met een aantal gemeenten in Nederland een contract afgesloten voor rechtstreekse declaratie en vergoeding van de hulpverleningskosten. Kosten die niet vergoed worden door de gemeenten worden door Praktijk Rood aan de cliënt gefactureerd.

Om voor vergoeding van de hulpverleningskosten in aanmerking te komen is een geldige verwijsbrief vereist. Voor kinderen is bij aanvang van de hulpverlening een verwijsbrief van een (huis)arts, medisch specialist of ouder-kind adviseur noodzakelijk. Psychologische hulp vanaf 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts is nodig om de behandelingen vergoed te krijgen.

Vergoeding van de kosten tot en met 17 jaar

De kosten voor onze hulpverlening aan kinderen tot en met 17 jaar worden vaak vergoed via de gemeente. Er is een verwijzing van de huisarts/schoolarts, medisch specialist of ouder-kind adviseur nodig om voor vergoeding door je gemeente in aanmerking te komen. Praktijk Rood is gecontracteerd door de volgende gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Doordat wij een contract hebben met deze gemeenten kunnen wij de rekening gelijk met ze afhandelen. Woon je in een andere gemeente dan hierboven vermeld, of kies je ervoor de rekening niet door je gemeente te laten vergoeden, dan zal je van ons een rekening per e-mail krijgen. Deze rekening dien je zelf te betalen. Meer informatie over de tarieven en vergoedingen voor kinderen en jongeren lees je  hier.

Vergoeding van de kosten vanaf 18 jaar

Ook als je 18 jaar of ouder bent heb je een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. Praktijk Rood heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, desondanks wordt onze hulpverlening toch vaak voor een groot gedeelte door zorgverzekeraars vergoed. Op deze pagina lees je meer over de tarieven en vergoedingen van onze hulpverlening aan personen vanaf 18 jaar en met welke zorgverzekeraars Praktijk Rood een contract heeft afgesloten.

De tarieven zijn vastgesteld door de NZa (www.nza.nl) en betreffen het lopende jaar

Algemene betalingsvoorwaarden

Voor de nota’s die je rechtstreeks van Praktijk Rood ontvangt zijn de volgende betalingsvoorwaarden van kracht:

  • Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle hulpverleningsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de hulpverlener en de cliënt (en/of ouder van de cliënt).
  • Alle door de hulpverlener gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt (en/of ouder van de cliënt) kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  • Indien de cliënt (en/of ouder van cliënt) het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien niet binnen veertien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is Praktijk Rood gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt (en/of ouder van cliënt).

Annuleren van afspraken en no-show kosten

Praktijk Rood biedt geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg is schaars en duur. Praktijk Rood doet er dan ook alles aan om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten. Afspraken die niet nagekomen zijn, worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekering. Indien je bent verhinderd voor een reeds gemaakte afspraak word je verzocht dit zo snel mogelijk aan Praktijk Rood door te geven, maar uiterlijk 24 uur van tevoren.

Een afspraak afzeggen of verzetten kan telefonisch of per e-mail. Afspraken die niet of binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht: deze (no-show) kosten zijn voor je eigen rekening. Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van je afspraak worden er no-show kosten in rekening gebracht door Praktijk Rood, conform de tarieven vermeld op onze website. Bekijk hier onze pagina met tarieven en vergoedingen voor kinderen tot en met 17 jaar, en bekijk hier onze pagina met tarieven en vergoedingen voor jongvolwassenen tot en met 24 jaar.

We besteden graag al onze aandacht aan het verlenen van de beste zorg. Daarom werken we samen met Infomedics. In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics deze rekeningen. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening. Infomedics mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je rekening. Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Je betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Bereikbaarheid

Vragen kun je altijd persoonlijk, telefonisch (020 303 8700) of per e-mail (info@praktijkrood.nl) stellen. Wij streven ernaar je vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.