Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze cliënten. Daarom willen we voorkomen dat er een formele klachtenprocedure moet worden gestart. Mocht dat onverhoopt toch noodzakelijk zijn, dan willen we dat jouw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Uitgangspunt

Praktijk Rood benadert een ieder open, direct en met respect. Ondanks dat kan het voorkomen dat je ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Dat horen wij graag. Op die manier blijf je niet met een vervelend gevoel zitten en krijgen wij de kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Wij zoeken graag samen met jou naar een oplossing.

Hoe te handelen bij een klacht?

Als je een klacht hebt over je hulpverlener, je hulpverlening of de praktijkvoering, dan stellen we het op prijs dat je deze in eerste instantie met de betrokkene zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand of miscommunicatie en kan dit in een gesprek opgelost worden. In de meeste gevallen is open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen. Kom je er samen met de betrokken medewerker niet uit, dan kan de leidinggevende en/of het management worden ingeschakeld. Je klacht kun je ook per mail indienen bij het secretariaat (info@praktijkrood.nl). Binnen 1 week ontvang je een ontvangstbevestiging van je klacht en hoor je over de vervolgstappen. Voor hulp bij het formuleren van je klacht kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris.

Het Klachtenloket Zorg

Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Bij het Klachtenloket Zorg kun je terecht voor gratis advies over het indienen van je klacht. Via www.klachtenloket-zorg.nl kun je hiervan gebruik maken. Het Klachtenloket Zorg onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing van je klacht te komen.

Indien, ondanks bemiddeling van de klachtenfunctionaris, geen oplossing wordt bereikt, is het mogelijk om je klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

Geschillencommissie

Praktijk Rood is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie: De Geschillencommissie Zorg (https://www.degeschillencommissiezorg.nl). Je kunt alleen een klacht indienen bij de geschillencommissie als je klacht is behandeld door de klachtenfunctionaris. De klacht moet binnen 12 maanden, na de datum waarop je je klacht hebt ingediend bij Praktijk Rood, bij De Geschillencommissie Zorg ingediend worden. Informatie over het proces van de geschillencommissie is te vinden op de website van De Geschillencommissie Zorg.

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dat betekent dat beide partijen zich aan de uitspraak van de geschillencommissie moeten houden.

Beroepscode

De medewerkers van Praktijk Rood zijn verplicht zich te houden aan bepaalde regels bij de uitoefening van hun beroep. Zij oefenen hun beroep uit binnen het kader van de beroepscode voor psychologen van het NIP of de beroepscode voor orthopedagogen van de NVO. Alle informatie hierover alsmede de tekst van de beroepscode vind je op de website van NIP/NVO. GZ-psychologen vallen onder de Wet BIG en daarmee onder het wettelijk tuchtrecht.